ΑρχικήΕπικαιρότηταΞεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Από σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στον μεγάλο, γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Οι αιτήσεις για την προκήρυξη 2Γ/2022 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική τους αίτηση πρέπει να δηλώσουν τα προσόντα τους (τίτλοι σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις εγγραφής, πιστοποιητικά), τους κωδικούς των θέσεων, τους κλάδους/ειδικότητες, καθώς και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα. Τα προσόντα που αναγράφονται στην αίτηση πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, που αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2023 για 5.124 μόνιμες θέσεις σε δημόσιους φορείς,  έχουν οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των πτυχιούχων με τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό αρκεί να διαθέτουν πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ, ή το ΙΤΕ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Το ηλεκτρονικό παράβολο των τριών ευρώ είναι απαραίτητο να κατατεθεί μαζί με την αίτηση και η προμήθειά του γίνεται ηλεκτρονικά (e-Παράβολο) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) ή του ΑΣΕΠ.

 

 

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε γνώσεις γενικού περιεχομένου και σε δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. Η εξέταση και των δύο μαθημάτων θα γίνει με την μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.