Eurobank: Καθαρά κέρδη €348εκατ. στο 9μηνο

97 mins read

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά παγκοσμίως, η Eurobank συνεχίζει να επιτυγχάνει ικανοποιητικές επιδόσεις. Όπως αναφέρει το Marketnews.gr, το πρώτο εννεάμηνο, η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη € 348 εκατομμυρίων με τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων να παραμένουν ισχυρά.

«Ένα έτος μετά την εμφάνισή της, η πανδημία παραμένει στο προσκήνιο των οικονομικών εξελίξεων. Το δεύτερο κύμα εξαπλώνεται με μεγάλη ένταση ειδικά στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι προοπτικές βελτιώνονται μετά την ανακοίνωση ότι τουλάχιστον δύο εμβόλια έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Στην Ελλάδα εφαρμόζονται ήδη για δεύτερη φορά περιοριστικά μέτρα (lockdown). Παρόλο που ο αντίκτυπός τους στο ΑΕΠ αναμένεται να είναι ηπιότερος, σε σχέση με την πρώτη φάση, συνολικά η ύφεση το 2020 θα προσεγγίσει το δυσμενές σενάριο του 10%, περίπου.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τη ρευστότητα των πελατών μας με νέες εκταμιεύσεις δανείων, αναστολές πληρωμών και λοιπά μέτρα. Η καθαρή οργανική αύξηση των ενήμερων χορηγήσεών μας ανήλθε σε € 1,5 δισεκατομμύριο τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, με περίπου το ίδιο ποσό αύξησης και στις καταθέσεις μας. Βρισκόμαστε στη διαδικασία εκταμίευσης επιπλέον € 0,7 δισεκατομμυρίων στο πλαίσιο των κρατικών προγραμμάτων, τα περισσότερα από τα οποία θα ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του έτους. Επιπλέον, έχουμε ήδη προσφέρει σε πελάτες αναστολές πληρωμών για δάνεια € 4,9 δισεκατομμυρίων, μέχρι το τέλος του έτους, ενώ περίπου € 1,3 δισεκατομμύρια στεγαστικών δανείων είναι υπό ένταξη στο πρόγραμμα «Γέφυρα» το 2021.

Ταυτόχρονα, ενισχύουμε περαιτέρω τις καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, επιτρέποντας στα νοικοκυριά και, κυρίως, στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν τις τραπεζικές συναλλαγές τους από απόσταση.

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά παγκοσμίως, η Eurobank συνεχίζει να επιτυγχάνει ικανοποιητικές επιδόσεις. Το πρώτο εννεάμηνο, η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη € 348 εκατομμυρίων με τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων να παραμένουν ισχυρά. Ταυτόχρονα, ενισχύσαμε τις προβλέψεις, αυξάνοντας περαιτέρω τον λόγο κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) στο 62,5%.  Ο δείκτης των NPE διαμορφώθηκε κάτω από 15%, σημαντικά χαμηλότερα του μέσου όρου της εγχώριας αγοράς. Συγχρόνως, αναπτύσσουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης των δανείων που η αναστολή πληρωμών τους λήγει στο τέλος του χρόνου.

Μαζί με τον ισχυρό ισολογισμό, διαθέτουμε ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει δύο συστημικές τράπεζες στο εξωτερικό και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, τα οποία σταθερά επιτυγχάνουν απόδοση επί των κεφαλαίων κοντά στο 10%. Παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις, η Eurobank είναι σε θέση να στηρίξει τους πελάτες της και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη που αναμένεται το 2021.»

 Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος

Παρά τις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού από τις αρχές του 2020, η Eurobank Holdings διατήρησε την οργανική της κερδοφορία σε ικανοποιητικά επίπεδα κατά το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, στηρίζοντας παράλληλα ενεργά τους πελάτες της. Ειδικότερα:

 • Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 οι ενήμερες χορηγήσεις σημείωσαν οργανική αύξηση κατά €1,5δισ., με τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων να ανέρχονται σε €40,7δισ., περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης των τιτλοποιήσεων Cairo & Pillar ύψους €3,5δισ.
 • Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €1,4δισ. το εννεάμηνο 2020, ενώ ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά σε 80,1%, από 87,3% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας βελτιώθηκε και αυτός σε 122%, από 107% ένα χρόνο πριν.
 • Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα παρέμεινε στα επίπεδα του Β΄ τριμήνου 2020 (€8,0δισ.) μέσω του προγράμματος ρευστότητας TLTRO III. Οι συμφωνίες της διατραπεζικής (repos) μειώθηκαν κατά €5,2δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €0,7δισ.
 • Τα καθαρά κέρδη[1] διαμορφώθηκαν σε €348εκ. το εννεάμηνο 2020, από €161εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
 • καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 1,0% το εννεάμηνο σε €1.020εκ. και κατά 5,2% το Γ΄ τρίμηνο σε €331εκ., κυρίως λόγω της από-ενοποίησης των δανείων της τιτλοποίησης Cairo (-€28εκ. σε τριμηνιαία βάση). Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του εννεαμήνου υποχώρησε κατά 20 μονάδες βάσης έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και διαμορφώθηκε σε 2,05%.
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 10,1% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €275εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια, τις εργασίες στις κεφαλαιαγορές και τη διαχείριση περιουσίας. Σε επίπεδο τριμήνου τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 8,3%.
 • Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση σε €1.295εκ., ενώ μειώθηκαν κατά 2,5% σε τριμηνιαία βάση σε €426εκ. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 13,2% το εννεάμηνο 2020 σε €1.546εκ. και κατά 22,0% το Γ΄ τρίμηνο 2020 σε €611εκ., λόγω κερδών από τα ομόλογα.  
 • Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 5,6% στην Ελλάδα και 2,5% σε επίπεδο Ομίλου και διαμορφώθηκαν σε €647εκ. συνολικά το εννεάμηνο 2020. Ο δείκτης κόστους-εσόδων βελτιώθηκε σε 41,9% το εννεάμηνο 2020, από 48,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε από 350 στο τέλος του 2019 σε 300 περίπου, ενώ ολοκληρώθηκε πρόσφατα το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης περίπου 800 εργαζομένων στην Ελλάδα, το οποίο παρέχει ετήσιο όφελος €35εκ.
 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 5,1% σε ετήσια βάση σε €648εκ., ενώ υποχώρησαν κατά 4,8% σε τριμηνιαία βάση σε €213εκ. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 28,1% σε €899εκ. το εννεάμηνο 2020 και κατά 38,4% το Γ΄ τρίμηνο 2020 σε €397εκ.
 • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν σε €427εκ. το εννεάμηνο και αντιστοιχούσαν σε 151 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.
 • Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 740 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 62,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου.
 • Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 14,9% από 15,3% το Β΄ τρίμηνο και είναι ο χαμηλότερος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης NPEs υποχώρησε κατά 16,2 ποσοστιαίες μονάδες. Tα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €7,8δισ. σε ετήσια βάση και €130εκ. στο Γ΄ τρίμηνο σε €6,1δισ. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός κατά €128εκ. το εννεάμηνο και €46εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2020.
 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν κερδοφόρες με τα καθαρά κέρδη[2] να διαμορφώνονται σε €111εκ. το εννεάμηνο 2020, έναντι €146εκ. ένα χρόνο πριν. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 10,3% σε €181εκ. λόγω αύξησης των λειτουργικών δαπανών κατά 7,1% μετά την εξαγορά της Piraeus Bank στη Βουλγαρία.
 • Το συνολικό αποτέλεσμα της Eurobank Holdings ήταν αρνητικό σε €1.081εκ. το εννεάμηνο 2020 και περιλαμβάνει τη ζημιά από τις συναλλαγές Cairo & FPS ποσού €1.334εκ. (μετά φόρων) καθώς και το κόστος €87εκ. (μετά φόρων) από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού.
 • Παρά το κόστος της εθελουσίας, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης έναντι του Β΄ τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 15,6% το Γ΄ τρίμηνο, με το δείκτη CET1 να ανέρχεται σε 13,2%.
 • Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Eurobank, πέραν των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, περιλαμβάνει συμμετοχή σε δύο συστημικές τράπεζες στο εξωτερικό (Βουλγαρία & Κύπρος) καθώς και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, με απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 10%. Η συνολική απόδοση του Ομίλου ξεπέρασε το 8% το εννεάμηνο 2020.   

Α  Οικονομικά Στοιχεία Eurobank Holding

 

 

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη[3]

Εννεάμηνο 2020 Εννεάμηνο 2019 Μεταβολή
Καθαρά Έσοδα από Τόκους €1.020εκ. €1.031εκ. -1,0%
Καθαρά Έσοδα Προμηθειών €275εκ. €250εκ. 10,1%
Λειτουργικά Έσοδα €1.546εκ. €1.365εκ. 13,2%
Λειτουργικά Έξοδα €647εκ. €664εκ. -2,5%
Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων €648εκ. €617εκ. 5,1%
Κέρδη προ Προβλέψεων €899εκ. €701εκ. 28,1%
Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους €427εκ. €493εκ. -13,4%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη €348εκ. €161εκ. 115,9%
Καθαρά Κέρδη μετά φόρων -€1.081εκ. €94εκ.

 

Στοιχεία Ισολογισμού Εννεάμηνο 2020 Εννεάμηνο 2019
Καταναλωτικά Δάνεια €3.531εκ. €3.904εκ.
Στεγαστικά Δάνεια €11.717εκ. €14.160εκ.
Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις €4.203εκ. €6.504εκ.
Δάνεια προς Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις €17.723εκ. €18.811εκ.
Ομόλογα Υψηλής Διαβάθμισης €3.506εκ. €1.080εκ.
Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) €40.722εκ. €44.542εκ.
Σύνολο Καταθέσεων €46.156εκ. €42.308εκ.
Σύνολο Ενεργητικού €67.454εκ. €64.038εκ.

 

 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

 

Εννεάμηνο 2020 Εννεάμηνο 2019
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου

 

 

2,05% 2,25%
Δείκτης Κόστους προς Έσοδα

 

 

41,9% 48,6%
Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) 14,9% 31,1%
Σωρευτικές προβλέψεις προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 62,5% 55,1%
Προβλέψεις προς Δάνεια (Κόστος Κινδύνου)

 

1,51% 1,80%
Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET1) 13,2% 16,3%
Συνολική Κεφαλαιακή Επάρκεια (CAD) 15,6% 18,6%

Ορολογία – Ορισμός Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης της Απόδοσης (ΕΔΜΑ) και λοιπών χρηματοοικονομικών δεικτών

 1. Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων: Ο λόγος των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προς την Ενσώματη Λογιστική Αξία (Tangible Book Value).
 2. Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (Basic Earnings per share – EPS): Ο  λόγος των καθαρών κερδών που αναλογούν στους κατόχους κοινών μετοχών προς το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου, εξαιρώντας το μέσο αριθμό ιδίων μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου.
 3. Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) προς τις υποχρεώσεις προς πελάτες στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.
 4. Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs): Ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες, περιλαμβανομένων των προβλέψεων για δεσμεύσεις που σχετίζονται με το πιστωτικό κίνδυνο (στοιχεία εκτός ισολογισμού), προς το σύνολο των NPEs, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.
 5. Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας: Το συνολικό ποσό των υψηλής ποιότητας ρευστών στοιχείων ενεργητικού ως προς τις καθαρές εκροές ρευστότητας για μια περίοδο κρίσης 30 ημερών.
 6. Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1): Ο λόγος των εποπτικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς (EE) Αρ.575/2013 και Αρ. 2395/2017 με την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την υπό εξέταση περίοδο, προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets – RWA).
 7. Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Πλήρης εφαρμογή): Ο λόγος των εποπτικών κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, όπως ορίζονται από τους κανονισμούς (EE) Αρ.575/2013 και Αρ.2395/2017 χωρίς την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (RWA).
 8. Δείκτης Κόστους προς Έσοδα: Ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς τα λειτουργικά έσοδα.
 9. Δείκτης NPEs: Ο λόγος των NPEs προς το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (προ προβλέψεων), που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.
 10. Δείκτης Προβλέψεων (ζημιές) προς το μέσο υπόλοιπο δανείων (μετά από προβλέψεις) – Κόστος Κινδύνου: Ο λόγος των προβλέψεων (ζημιών) για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις της υπό εξέταση περιόδου σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) (ο αριθμητικός μέσος όρος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου, καθώς επίσης και  στο τέλος των ενδιάμεσων τριμήνων).
 11. Ενσώματη Λογιστική Αξία (Tangible Book Value): Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους εξαιρουμένων των προνομιούχων μετοχών, των προνομιούχων τίτλων, δικαιωμάτων τρίτων και άυλων πάγιων στοιχείων.
 12. Ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή (Tangible Book Value/Share): Ο λόγος της ενσώματης λογιστικής αξίας προς τον αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος της περιόδου, εξαιρώντας τον αριθμό των ιδίων μετοχών.
 13. Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες: Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες της υπό εξέταση περιόδου.
 14. Έσοδα από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες: Το σύνολο των εσόδων από αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών, αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους και λοιπά έσοδα/(έξοδα) της υπό εξέταση περιόδου.
 15. Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (NIM): Ο λόγος των καθαρών εσόδων από τόκους σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο του συνόλου ενεργητικού των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (ο αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου ενεργητικού, εξαιρουμένων των στοιχείων ενεργητικού από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου καθώς επίσης και στο τέλος των ενδιάμεσων τριμήνων ).
 16. Κέρδη προ προβλέψεων (PPI): Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων, προβλέψεων και εξόδων αναδιάρθρωσης όπως γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της υπό εξέταση περιόδου.
 17. Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs): Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) – European Banking Authority (EBA) – στα NPEs περιλαμβάνονται δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες αβέβαιης είσπραξης, δηλαδή δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες τα οποία θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα, παρόλο που είτε είναι ενήμερα, είτε είναι σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για δυσκολίες πλήρους αποπληρωμής χωρίς τη ρευστοποίηση της εξασφάλισης. Τα NPEs, όπως αναφέρονται στο παρόν, αφορούν τα δάνεια (προ προβλέψεων) που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος, εκτός εκείνων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση.
 18. NPEs (σχηματισμός): Καθαρή αύξηση/μείωση των NPEs της υπό εξέταση περιόδου εξαιρουμένης της επίπτωσης των διαγραφών, των πωλήσεων και λοιπών μεταβολών.
 19. Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων (Core PPI): Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τόκους, των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες αφαιρουμένων των λειτουργικών εξόδων της υπό εξέταση περιόδου.
 20. Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη: Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης, της ζημιάς απομείωσης υπεραξίας και τα κέρδη / ζημιές που σχετίζονται με το σχέδιο μετασχηματισμού, μετά από φόρο.
 21. Συνολικός δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Adequacy ratio): Ο λόγος των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς (EE) Αρ.575/2013 και Αρ.2395/2017 με την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την υπό εξέταση περίοδο, προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets – RWA). Το σταθμισμένο ενεργητικό είναι το σύνολο του ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού του Ομίλου, σταθμισμένα με βάση τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 575/2013, λαμβάνοντας υπόψη τον πιστωτικό, λειτουργικό και το κίνδυνο αγοράς.

[1] Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.

[2] Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.

[3] Το Δ’ τρίμηνο του 2019, ο Όμιλος προέβη σε αλλαγή της λογιστικής πολιτικής επιμέτρησης των επενδύσεων σε ακίνητα από τη μέθοδο κόστους στη μέθοδο της εύλογης αξίας με αναδρομική εφαρμογή της. Ως εκ τούτου, τα συγκριτικά στοιχεία που αφορούν στα προηγούμενα τρίμηνα του 2019 έχουν αναμορφωθεί.

Πηγή: Marketnews

Facebook Comments