ΑρχικήΟικονομίαΤο «πράσινο φως» για την απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group,...

Το «πράσινο φως» για την απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group, η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, έδωσε, ομόφωνα, το πράσινο φως, για τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group.

Αυτό γίνεται βάσει της εισήγησης της 21ης Ιουνίου που αναγνώριζε ότι η ΑΝΕΚ είναι προβληματική επιχείρηση και συντρέχουν οι προϋποθέσεις προστασίας της.

Όπως αναφέρει η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού: «Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 5-10 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δυνάμει της οποίας η εταιρεία με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε” θα συγχωνευθεί δια απορρόφησης από την εταιρεία με την επωνυμία “ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, εγκρίνει ομόφωνα, κατ’ άρθρο 8 παράγραφο 6 του ν. 3959/2011, την υπ’αριθ. πρωτ. 9484/25.10.2022 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία συνίσταται στη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε (ΑΝΕΚ) από την εταιρεία με την επωνυμία ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Η ανωτέρω απόφαση καταχωρήθηκε στο βιβλίο των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού που τηρείται στην Υπηρεσία μας την 3η Αυγούστου 2023 και έλαβε τον αριθμό 827/2023».

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ