21 εκατ. ευρώ για τη στέγαση των αιτούντων άσυλο από το υπ. Μετανάστευσης

21 mins read

Ξεκινά η υλοποίηση από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου του στεγαστικού προγράμματος για αιτούντες άσυλο στην χώρα μας με την κωδική ονομασία «ESTIA ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού 20.852.887,81 ευρώ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης, σίτισης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι ενήλικες αιτούντες άσυλο (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ανήλικων μελών της οικογένειάς τους), λαμβανομένης υπόψη της διαθέσιμης δυναμικότητας του προγράμματος και με προτεραιότητα τα ευάλωτα πρόσωπα, καθώς και αιτούντες διεθνή προστασία που κατά την ενηλικίωσή τους διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή θέσεις προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων,

Όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, φορείς υλοποίησης του προγράμματος, που θα υπογράψουν σχετική σύμβαση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εκτός της στέγασης θα είναι υπεύθυνοι και για την παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών στους αιτούντες άσυλο, αναφέρει αναλυτικά το protothema.gr. Βάσει της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης το στεγαστικό πρόγραμμα μπορούν να υλοποιήσουν:

-Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, αυτοτελώς ή σε διαδημοτική συνεργασία.

-Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

-Διεθνείς Οργανισμοί, που έχουν έδρα, παράρτημα ή αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

-Σωματεία, Αστικές Εταιρείες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Ενώσεις, Κοινωφελή Ιδρύματα, Ιδρύματα που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο, ειδικώς αναγνωρισμένοι φορείς (με ειδική νομοθετική ρύθμιση), Παραρτήματα διεθνών οργανώσεων και αλλοδαπών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ελλάδα.

Οι παραπάνω φορείς, οι οποίοι θα προσκληθούν από τον γενικό γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής να υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης, μπορούν να λειτουργούν 1 ή περισσότερες μονάδες στέγασης, με χώρους ύπνου, δυναμικότητας έως 6 ωφελούμενων έκαστος χώρος ύπνου. Σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι είναι μέλη της ίδιας οικογένειας η δυναμικότητα δύναται να είναι μεγαλύτερη.

Η δαπάνη της δράσης, ύψους 20.852.887,81 ευρώ, θα βαρύνει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία θα καλυφθεί σε ποσοστό 100% από τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης. Οσον αφορά στην χρηματοδότηση των φορέων υλοποίησης, θα γίνεται τμηματικά.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας επιδότησης ο φορέας θα λάβει προκαταβολικά την α’ δόση, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 40% του συνολικού προϋπολογισμού της ενταγμένης δράσης. Η επόμενη δόση, ποσοστού 40% του συνολικού προϋπολογισμού, καταβάλλεται με την προϋπόθεση της απορρόφησης ποσοστού τουλάχιστον 60% του συνολικού ποσού της καταβληθείσας α΄ δόσης και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την υπεύθυνη αρχή. Με την ολοκλήρωση της δράσης και σε κάθε περίπτωση έως τις 31/1/2021, ο φορέας υλοποίησης υποβάλλει την τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης και Δελτίο Δήλωσης Δαπανών, με βάση το οποίο θα γίνει και ο συνολικός απολογισμός φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Facebook Comments