«Ψαλίδι» στα κριτήρια του νέου νόμου Κατσέλη

42 mins read

Xθες κατατέθηκε η ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας στη Βουλή, η οποία ουδεμία σχέση έχει με “αντάρτικο” ή μονομερής ενέργεια της κυβέρνησης προς τους θεσμούς. Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα κριτήρια που ορίζει ο νέος νόμος Κατσέλη τα οποία είναι πολύ αυστηρότερα και με ημερομηνία λήξης.

Σημειωτέον ότι είναι ανοιχτό σε “διορθώσεις” βάσει του άρθρου 15 της νομοθετικής ρύθμισης.

Συγκεκριμένα, κατατέθηκε ως τροπολογία χθες σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, θα ψηφιστεί την Πέμπτη, έχει σαφώς χαμηλότερη περίμετρο αλλά περιλαμβάνει για πρώτη φορά επιχειρηματικά δάνεια με υποθήκη την πρώτη κατοικία.

Τα κριτήρια ένταξης είναι σαφώς περισσότερα και αυστηρότερα:

 • Ως προς τα περιουσιακά, η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 5, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές της παρ. 2 περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
 • Ως προς τα εισοδηματικά, το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για το σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.
 • Αν το σύνολο των οφειλών των παρ. 2 έως 4 υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 5.
 • Ως προς τις καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντα και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 5.
 • Υφίσταται τουλάχιστον μία οφειλή επιδεκτική ρύθμισης κατά τις παρ. 2 έως 6.

Στο νόμο Κατσέλη δεν υπήρχε καθόλου όριο οφειλής ενώ τώρα τίθενται οι 130.000 ευρώ:

 • Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης, των οφειλών των παρ. 2 και 3, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 5, δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή.

Η διάρκεια του νέου νόμου θα είναι μόλις 8 μήνες:

 • Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της παρ. 1 του άρθρου 1, μπορεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών των παρ. 2 και 3 του άρθρου 1, με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται εξωδικαστικά και ο οφειλέτης θα υπάγεται σε αυτή για 25 έτη (χωρίς να υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του):

 • Το ποσό της παρ. 1 καταβάλλεται σε χρονικό διάστημα 25 ετών, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης.

Οι όροι προστασίας της κύριας κατοικίας:

 • Ως προς το επιτόκιο για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το 120% της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 2%. Αν το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση, τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών σε αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Πότε αθετείται η ρύθμιση:

 • Αν ο αιτών καταστεί υπερήμερος ως προς τις μηνιαίες καταβολές της συναινετικής ή της δικαστικής ρύθμισης, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά την αξία τριών μηνιαίων δόσεων, ο θιγόμενος πιστωτής δικαιούται, με εκτελεστό τίτλο τη συναινετική ρύθμιση ή την απόφαση του άρθρου 10, να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση ακόμη και στην κύρια κατοικία του αιτούντα. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 926 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το χρονικό διάστημα, που πρέπει να μεσολαβεί μεταξύ της επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση και της κατάσχεσης, ανέρχεται σε τριάντα ημερολογιακές μέρες. Κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία επισπεύδεται κατά το παρόν άρθρο, επιτρέπονται όλα τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται κατά την κείμενη νομοθεσία.

Πότε ξεκινάει να εφαρμόζεται ο νέος νόμος:

 • Η ισχύς του παρόντος Μέρους αρχίζει την 30η Απριλίου 2019, εκτός από το άρθρο 15, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αναμένονται ακόμη έξι υπουργικές αποφάσεις:

 • Η πρώτη θα περιγράφει τις τεχνικές λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 • Η δεύτερη θα περιγράφει τη μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης του δανειολήπτη
 • Η τρίτη θα αναφέρει αναλυτικά τα δικαιολογητικά που χρειάζεται ο δανειολήπτης για την αίτησή του
 • Η τέταρτη αφορά τον τρόπο προσδιορισμού του ύψους της συνεισφοράς του Δημοσίου
 • Η πέμπτη αφορά τη διαδικασία συναινετικής ρύθμισης
 • Η έκτη θα καθορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της αξίας των μεταφορικών μέσων ώστε να ελέγχεται το κριτήριο επιλεξιμότητας

Άλλες διαφορές με νόμο Κατσέλη:

 • Ο νόμος Κατσέλη προέβλεπε τη συνεισφορά του κράτους για τρία χρόνια, ενώ ο νέος νόμος το προβλέπει μέχρι και το τέλος της αποπληρωμής. Ωστόσο, στο νέο νόμο δεν αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου, αναφέρεται απλώς ότι θα είναι κλιμακούμενο αναλογικά με την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη κάθε στιγμή, χωρίς όμως να ορίζει και πάλι ποια είναι τα όρια βελτίωσης και πως θα γίνεται ο έλεγχος της περιουσιακής του κατάστασης.
 • Η ασυλία έναντι πλειστηριασμών και κατασχέσεων -στον αντίποδα με το νόμο Κατσέλη- βάσει του νέου νόμου θα παρέχεται μετά από προέγκριση επιλεξιμότητας του οφειλέτη. Σημειωτέον ότι θα αρκεί ακόμη και ένας εκ των πιστωτών για να εντάξει τον οφειλέτη σε ρύθμιση, ακόμη και αν οι άλλοι διαφωνούν.

*Όσοι δεν ενταχθούν στη νέα ρύθμιση γιατί δεν πληρούν τα κριτήρια έχουν το δικαίωμα να αναζητήσουν δικαστική προστασία, όπως και με το μέχρι σήμερα ισχύον νόμο Κατσέλη. Φυσικά όποιος ενταχθεί στη νέα ρύθμιση οφείλει να παραιτηθεί από την παλαιά.

Πάντως το Eurogroup της 5ης Απριλίου πλησιάζει και η εκταμίευση της δόσης είναι το ζήτημα. Μόνο με ψηφισμένο το νέο νόμο Κατσέλη η κυβέρνηση θα μπορεί να πάει στις Βρυξέλλες και να ζητήσει το 1 δισ ευρώ.

Facebook Comments