«Σιδηρά κυρία» της Ελλάδας 2021 η Αγγελοπούλου – Οι αρμοδιότητες της

18 mins read

Εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα για τη συγκρότηση της επιτροπής «Ελλάδα 2021» με το οποίο η πρόεδρός της, Γιάννα Αγγελοπούλου, έχει αυξημένες αρμοδιότητες.

Συγκεκριμένα το Προεδρικό Διάταγμα 96 που δημοσιεύθηκε χθες ρυθμίζει κάθε ζήτημα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία, την υποστήριξη από υπηρεσίες, τους πόρους, την στελέχωση και κάθε δραστηριότητα της Επιτροπής Ελλάδα 2021 που συγκροτείται για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821.

Θα συγκαλεί και θα διευθύνει ως Πρόεδρος την Ολομέλεια (πρόσωπα εγνωσμένου κύρους από τον χώρο της πολιτικής, των γραμμάτων και των τεχνών και της επιστήμης) και το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Επιτροπής, θα εκπροσωπεί την «Ελλάδα 2021» στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και θα αναλαμβάνει κάθε πρωτοβουλία για την επίτευξη των σκοπών της Επιτροπής.

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» υπάγεται στον Πρωθυπουργό και έχει ίδια νομική προσωπικότητα για την εκπλήρωση του σκοπού της. Όργανα διοίκησής της ορίζεται ότι είναι η Ολομέλεια, ο Πρόεδρος και το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής , η οποία είναι αρμόδια κυρίως για τον γενικό σχεδιασμό και τη χάραξη της πολιτικής της Επιτροπής, θα αποτελείται από 24 τουλάχιστον μέλη που ορίζονται, χωρίς αμοιβή, με απόφαση του Πρωθυπουργού, ενώ το ανώτατο όριο στη σύνθεσή της είναι 45 μέλη (οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών της, επί δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου).

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο είναι το όργανο διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας της Επιτροπής, συντάσσει τον προϋπολογισμό, τις τυχόν αναθεωρήσεις του και τον απολογισμό, μπορεί να καταρτίζει οργανόγραμμα και να αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής και δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ολομέλειας.

Στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Επιτροπής μετέχουν, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ως Πρόεδρος, και 6 μέλη τα οποία είναι τα εξής: ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, ο Γενικός Γραμματέας Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και 2 μέλη που διορίζονται από τον Πρόεδρό της.

Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, πλην του Προέδρου, μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή προερχόμενη από ίδιους πόρους της Επιτροπής με απόφαση της Ολομέλειας. Πάντως, είναι αξιοσημείωτο ότι το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται 4 μέλη του.

Οι πόροι της Επιτροπής Ελλάδα 2021 προέρχονται από ιδιωτικές δωρεές, χορηγίες, έσοδα από πωλήσεις προϊόντων ή άλλες προωθητικές ενέργειες, καθώς επίσης και από μεταφορά πόρων του Ιδρύματος της Βουλής στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.

Facebook Comments