ΑρχικήΟικονομίαΕθνική Τράπεζα: Πάνω από 8 δισ. ευρώ οι προσφορές- Υπερκάλυψη 8 φορές...

Εθνική Τράπεζα: Πάνω από 8 δισ. ευρώ οι προσφορές- Υπερκάλυψη 8 φορές της έκδοσης

Υπερκάλυψη 8,04 φορές σημείωσε το βιβλίο της Εθνικής Τράπεζας για τη διάθεση ποσοστού μετοχών που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Ειδικότερα στην ανακοίνωση του ΤΧΣ αναφέρονται τα εξής:

Η «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και η «Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ.». ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται παρακάτω) στο πλαίσιο της διάθεσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») συμμετοχής 22% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.» («ΕΤΕ») (μετά την πλήρη άσκηση από το ΤΧΣ του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, όπως ορίζεται παρακάτω), η οποία αντιστοιχεί σε 201.237.334 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, που είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»), ονομαστικής αξίας Euro1,00 έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ (εφεξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») και κατόπιν της ανακοίνωσης του ΤΧΣ στις 17.11.2023 για τον καθορισμό της Τιμής Προσφοράς, τον τελικό αριθμό των μετοχών που προσφέρθηκαν μέσω της Προσφοράς και την ολοκλήρωση της Προσφοράς, ανακοινώνουν σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «ΕΚ»), ότι:

1. Οι Προσφερόμενες Μετοχές προσφέρθηκαν παράλληλα μέσω:

(α) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου κατά την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου, τους Κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»). Η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησε ως Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και η Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησε ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, και

(β) εκτός Ελλάδας με ιδιωτική τοποθέτηση (ήτοι μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών, που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου) (i) σε πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές («QIB») στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (οι «ΗΠΑ» ή «Ηνωμένες Πολιτείες»), όπως ορίζονται και σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (ο «Κανόνας 144Α») ή σύμφωνα με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί κινητών αξιών των ΗΠΑ»), και (ii) εκτός των ΗΠΑ, σε ορισμένους άλλους ειδικούς επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ (σε κάθε περίπτωση με βάση εφαρμοστέες εξαιρέσεις από τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ενημερωτικού δελτίου και καταχώρισης) (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»). Η J.P. Morgan SE ενήργησε ως Επικεφαλής Παγκόσμιος Συντονιστής για τη Διεθνή Προσφορά. Η J.P. Morgan SE, η Goldman Sachs Bank Europe SE, η Morgan Stanley Europe SE και η UBS Europe SE ενήργησαν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές για τη Διεθνή Προσφορά. Η BofA Securities Europe SA ενήργησε ως Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά, και η AXIA Ventures Group Limited και η Euroxx Securities S.A. ενήργησαν ως Συν-Επικεφαλής για τη Διεθνή Προσφορά.

2. Η Προσφορά ολοκληρώθηκε στις 16.11.2023. Το ΤΧΣ άσκησε πλήρως το δικαίωμά του να αυξήσει τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών κατά έως 18.294.303 μετοχές (το «Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς»), επομένως στην Προσφορά προσφέρθηκαν συνολικά 201.237.334 Προσφερόμενες Μετοχές.

3. Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 16.11.2023, η τιμή προσφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών («Τιμή Προσφοράς») ορίστηκε, εντός του εύρους τιμών (Euro5,00-Euro5,44), σε Euro5,30 ανά Προσφερόμενη Μετοχή.

4. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 16.11.2023, από τις Προσφερόμενες Μετοχές:

(i) 40.247.467 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 20% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών)κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Συγκεκριμένα:

(α) 24.148.480 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 60% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και

(β) 16.098.987 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 40% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

(ii) 160.989.867 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή 80% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά

5. Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Προσφορά (δηλαδή αθροιστικά μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς) ανήλθε σε 1.617.300.838 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 201.237.334 Προσφερόμενες Μετοχές προς διάθεση μέσω της Προσφοράς (μετά την πλήρη άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς από το ΤΧΣ), κατά περίπου 8,04 φορές.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 87.150.492 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 40.247.467 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, κατά περίπου 2,17 φορές, διαιρούμενη ως εξής:

(α) η ζήτηση από τις 7.247 αιτήσεις αγοράς Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 41.487.034 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 24.148.480 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανέμονται σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 1,72 φορές, και

(β) η ζήτηση από τις 89 αιτήσεις αγοράς των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 45.663.458 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 16.098.987 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανέμονται σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 2,84 φορές.

Κατά συνέπεια, μετά την ολοκλήρωση της Προσφοράς, όλες οι Προσφερόμενες Μετοχές πωλήθηκαν.

6. Τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ που θα συγκεντρωθούν από την Προσφορά, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα της Προσφοράς που βαρύνουν το ΤΧΣ, ανέρχονται σε Euro1.066.557.870,20.

7. Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Προσφερόμενων Μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό.

8. Η αναμενόμενη ημερομηνία κατά την οποία οι Προσφερόμενες Μετοχές θα πιστωθούν στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των επενδυτών σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του ATHEXCSD (η «Ημερομηνία Διακανονισμού») ορίζεται η 21.11.2023.

Σημειώνεται ότι η καθορισμένη Ημερομηνία Διακανονισμού εξαρτάται από έναν αριθμό απρόβλεπτων παραγόντων και, ως εκ τούτου, υπόκειται σε αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση του ΤΧΣ.