Η CVC βασικός επενδυτής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ – Θα επενδύσει έως 395 εκατ. ευρώ

13 mins read

Ως cornestone επενδυτής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ θα συμμετάσχει η CVC Advisers, η οποία διατίθεται να επενδύσει έως 395 εκατ. ευρώ, εφόσον το τίμημα δεν υπερβαίνει τα 9 ευρώ ανά μετοχή. Στόχος να έχει τον έλεγχο τουλάχιστον του 10% της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι, κατόπιν της έγκρισης από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της, την 19η Οκτωβρίου 2021, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου επί της οποίας θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της, υπέγραψε συμφωνία «Cornerstone» με τη Selath Holdings S.a r.l., οντότητα που θα χρηματοδοτηθεί από επενδυτικά κεφάλαια ή οχήματα τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece S.M.S.A. και ή οι θυγατρικές της.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας , ο Cornerstone επενδυτής έχει συμφωνήσει να εγγράφει για την αγορά εκδοθησομένων κοινών μετοχών του Εκδότη με συνολική δέσμευση που δεν θα υπερβαίνει τα 395 εκατ. ευρώ, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, περιλαμβανόμενου του ότι η τιμή διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών δεν θα υπερβαίνει τα 9 ανά ευρώ ανά εκδοθησομένη κοινή μετοχή.

Επιπροσθέτως, δυνάμει της συμφωνίας Cornerstone η ΔΕΗ έχει συμφωνήσει, ότι, με την επιφύλαξη των όρων που έχουν περιληφθεί σε αυτή, ο Cornerstone επενδυτής θα έχει εγγύηση κατανομής του αριθμού κοινών μετοχών που απαιτείται, ώστε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον το 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.

Ο Cornerstone Επενδυτής θα λάβει τις εκδοθησόμενες μετοχές μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, και ως τμήμα αυτής. Ο επενδυτής έχει δεσμευθεί να τηρήσει εξάμηνη περίοδο υποχρεωτικής διακράτησης μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμένων εξαιρέσεων.

Όπως προβλέπεται από την εξουσιοδότηση που έχει δοθεί από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση, οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας Cornerstone, υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

Facebook Comments