Δωράκια και τζάμπα φιλοξενίες τέλος για τους πολιτικούς – Βάζει κανόνες το ΥΠΕΣ

5 mins read

Κανόνες στην επικοινωνία των θεσµικών φορέων της Πολιτείας µε εκπροσώπους συµφερόντων κατά την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής (lobbying) επιδιώκει να θέσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νοµοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που από τη ∆ευτέρα 19 Ιουλίου, οπότε ολοκληρώνεται η δηµόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή.

Το νοµοσχέδιο εισάγει ως βασική αρχή τη γενική απαγόρευση αποδοχής δώρων, φιλοξενίας και άλλων ωφεληµάτων από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και τα µέλη της κυβέρνησης, ενώ για τα δώρα αυτά προβλέπει τη δηµιουργία ενός συστήµατος καταγραφής, δηµοσιότητας, φύλαξης, διαχείρισης και αξιοποίησής τους.

∆ηµιουργείται επίσης ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, το Μητρώο ∆ιαφάνειας, στο οποίο οφείλει να εγγραφεί κάθε «εκπρόσωπος συµφερόντων».

Facebook Comments