Βιτριόλι: Ενοχή για απόπειρα ανθρωποκτονίας πρότεινε ο εισαγγελέας για την Έφη

6 mins read
ÓÇÌÅÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÕÓ EDITORS. ÐÑÏÓÏ×Ç: Ç öùôïãñáößá Ý÷åé ëçöèåß ÷ùñßò ôç ñçôÞ Üäåéá ôùí åéêïíéæüìåíùí. Ç äçìïóßåõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå åõèýíç ôïõ óõíäñïìçôÞ. Ç êáôçãïñïýìåíç ¸öç ÊáêáñÜíôæïõëá ìå áóôõíïìéêÞ ïäçãåßôáé óôá äéêáóôÞñéá, üðïõ óÞìåñá áíáìÝíåôáé íá áêïýóåé ôçí ðñüôáóç ôïõ åéóáããåëÝá ãéá ôçí õðüèåóç ôçò åðßèåóçò ìå âéôñéüëé åíáíôßïí ôçò ÉùÜííáò Ðáëéïóðýñïõ, ôïí ÌÜéï ôïõ 2020, ÁèÞíá ÐÝìðôç 21 Ïêôùâñßïõ 2021. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏËÅÓÉÄÇÓ

Να κηρύξουν ένοχη την Έφη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ζήτησε ο εισαγγελέας, Χαράλαμπος Μαστραντωνάκης, από τους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, στη δίκη για την υπόθεση με το βιτριόλι.

Ο εισαγγελικός λειτουργός τόνισε πως πρέπει να κριθεί απορριπτέος ο ισχυρισμός της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, αναφέροντας πως από τις κινήσεις της κατηγορουμένης «συνάγεται ότι οπωσδήποτε θεώρησε ως πιθανό τον θάνατο της παθούσας και το επιδοκίμασε».

Όπως είπε ο κ. Μαστραντωνάκης, η Έφη πρέπει «να κηρυχθεί ένοχη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ζήτησε μία δίκαιη δίκη και μία δεύτερη ευκαιρία. Της δόθηκε δυνατότητα να απολογηθεί στον ανακριτή, να απολογηθεί ενώπιόν μας για μία πράξη που έχει τελέσει και έχει ομολογήσει. Δεν έδωσε, όμως, ποτέ στην Ιωάννα τέτοια δυνατότητα. Την καταδίκασε εφ’ όρου ζωής να ανεβαίνει κάθε μέρα ένα Γολγοθά».

Η διαδικασία συνεχίζεται με αγορεύσεις των συνηγόρων.

Facebook Comments