Βελτίωση λειτουργικών μεγεθών και κέρδη για τον Όμιλο MIG μετά την πώληση του Υγεία

41 mins read

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €996,2 εκ.  και τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €109,6 εκ. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη €47,0 εκ., συμπεριλαμβανομένου του κέρδους από την πώληση του ομίλου ΥΓΕΙΑ, έναντι ζημιών €74,8 εκ. το 2017.

 

Σύνοψη κυριότερων οικονομικών αποτελεσμάτων
ΟΜΙΛΟΣ (ενοποιημένη βάση σε € εκ) 2018 2017
Πωλήσεις(1) 996,2 879,6
EBITDA σύνολο Θυγατρικών(1)(2) 121,1 113,9
περιθώριο EBITDA σύνολο θυγατρικών 12,2% 12,9%
EBITDA Ομίλου(1) (3) 109,6(5) 90,1
περιθώριο EBITDA Ομίλου 11,0% 10,2%
EBIT Ομίλου(1) (4) 35,4 20,6
Αποτέλεσμα μετά από Φόρους και μη Ελέγχουσες Συμμετοχές  (Δικαιώματα Μειοψηφίας) 47,0(6) (74,8)
(1) Τόσο στο 2018 όσο και στην περίοδο σύγκρισης, δε συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ομίλου ΥΓΕΙΑ και της CTDC, λόγω μεταφοράς τους στις διακοπείσες δραστηριότητες. Επιπροσθέτως, για το 2018 στα αντίστοιχα κονδύλια έχουν συμπεριληφθεί τα αποτελέσματα της HSW από την 1.6.2018 (ημερομηνία έναρξης ενοποίησής της).  

(2) Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών ορίζονται ως τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA εξαιρουμένων των εταιριών holding, των κερδών/ζημιών από την πώληση επενδυτικών ακίνητων, ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων του ενεργητικού και των αναπροσαρμογών της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων

(3) Ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

(4) Ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT)

(5) Συμπεριλαμβάνονται κέρδη από πώληση ενσώματων στοιχείων ενεργητικού ποσού €11,6 εκ.

(6) Συμπεριλαμβάνεται κέρδος από την πώληση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ποσού €93,6 εκ.

Αναφορικά με την πορεία των θυγατρικών του Ομίλου MIG επισημαίνονται τα εξής:

  • Όμιλος ATTICA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε €365,4 εκ. έναντι 271,5 εκ. το 2017. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε €57,0 εκ. μειωμένα κατά €2,5 εκ. σε σχέση με το 2017, απόρροια της αύξησης των τιμών των καυσίμων, καθώς και των αυξημένων εξόδων που σχετίζονται με την λειτουργική ενσωμάτωση της ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. («HSW»). Επισημαίνεται ότι ο όμιλος Attica ενοποιεί την HSW στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2018 για περίοδο επτά μηνών (1.6.2018-31.12.2018). Σε συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησης του πλάνου λειτουργικής ενσωμάτωσης της HSW, η διοίκηση του ομίλου εξετάζει σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών του ομίλου με νέους συνδυασμούς δρομολογίων, και περαιτέρω ανάπτυξής του σε νέες αγορές καθώς και τη δυνατότητα αύξησης της μεταφορικής του ικανότητας.
  • Όμιλος VIVARTIA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με το 2017 και διαμορφώθηκαν σε €606,6 εκ. (€582,8 εκ. το 2017) με θετική συνεισφορά όλων των κλάδων δραστηριότητας του ομίλου VIVARTIA. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 4,8% και ανήλθαν σε €59,1 εκ. (€56,4 εκ. το 2017). Ο κλάδος γαλακτοκομικών και ο κλάδος κατεψυγμένων τροφίμων διατήρησαν τις ηγετικές τους θέσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Επίσης, ο κλάδος εστίασης παρουσίασε σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών (+9,8%) και της λειτουργικής του κερδοφορίας (+20,6%), απόρροια της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροδρόμια, επιβατικά πλοία και σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών), ενώ συνεχίζεται η ανάπτυξη με νέα εμπορικά σήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε ανοιχτές και κλειστές αγορές.
  • Όμιλος SingularLogic: Αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων και επιστροφή σε θετικό αποτέλεσμα EBITDA. Η συνεχής προσήλωση στην υλοποίηση του προγράμματος λειτουργικής αναδιάρθρωσης σε συνδυασμό με την έναρξη υλοποίησης σημαντικών έργων πληροφορικής του ιδιωτικού τομέα είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ενοποιημένες πωλήσεις κατά 10,6% και να ανέλθουν στο ποσό των €41,5 εκ. (€37,5 εκ. το 2017). Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη €1,6 εκ. έναντι ζημιών €4,5 εκ. το 2017. Η διοίκηση του ομίλου SingularLogic στοχεύει στη συνεχή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του ομίλου μέσα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανασχεδιασμού όλων των λειτουργιών, σε επίπεδο τόσο οργανωτικής όσο και προϊοντικής βάσης.

Την 18/4/2019, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατείχε η θυγατρική εταιρία «MIG LEISURE LTD» στην εταιρία «CYPRUS TOURISΜ DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LTD» («CDTC»), ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Hilton Cyprus, προς την εταιρία «VIRBANA HOLDINGS LTD» συμφερόντων της «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.» και του Ομίλου INVEL.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, κος Παναγιώτης Θρουβάλας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

To 2018 ήταν μια ιδιαιτέρως σημαντική χρονιά για τον Όμιλο. Συνεχίστηκε η βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών τόσο της μητρικής εταιρίας όσο και των θυγατρικών. Επιτεύχθηκε σημαντική μείωση του δανεισμού της μητρικής εταιρίας μέσω της πώλησης του ομίλου ΥΓΕΙΑ σε ιδιαίτερα υψηλό τίμημα, ενώ ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του δανεισμού του ομίλου Vivartia εξασφαλίζοντας χρηματοοικονομική σταθερότητα για τον όμιλο μέχρι το 2024.

Το 2019, συνεχίζεται η προσπάθεια για την ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων των θυγατρικών και την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του Ομίλου.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κος Αθανάσιος Παπανικολάου, έκανε την ακόλουθη δήλωση :

Κατά το 2018, ο Όμιλος κατάφερε να βελτιώσει τα οικονομικά του αποτελέσματα και τα χρηματοοικονομικά του μεγέθη ενώ παράλληλα παρέμεινε ηγέτης στην ελληνική αγορά σε όλους τους βασικούς κλάδους δραστηριότητάς του.

Ειδικότερα :

Η Vivartia διατήρησε την ηγετική της θέση στην αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και των κατεψυγμένων τροφίμων με τα προϊόντα της ΔΕΛΤΑ και της Μπάρμπα Στάθης αντίστοιχα. Επίσης, ο κλάδος της εστίασης πέτυχε σημαντική ενίσχυση της παρουσίας του και κατ’ επέκταση των σημάτων Goody’s, Everest και Flocafé σε όλα τα δίκτυα που συνδέονται με τον τουρισμό (αεροδρόμια, Εθνικοί Οδοί και πλοία).

Αντίστοιχα, ο όμιλος Attica παρέμεινε η Νο 1 εταιρία στο χώρο της ακτοπλοΐας τόσο σε επιβάτες  όσο και σε μεταφορικό έργο, ενώ η ενσωμάτωση της HSW θα αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρίας στο άμεσο μέλλον.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι ο Όμιλος μέσω του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων του, με παρουσία σε σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας που συνδέονται άμεσα με την οικονομική ανάταση της χώρας, όπως τα τρόφιμα, την ακτοπλοΐα και την τεχνολογία, θα διατηρήσει τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και θα καταβάλει σημαντική προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των λειτουργικών του αποτελεσμάτων.

Facebook Comments